Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Exoile B.V., gevestigd te 6181 MA Elsloo, aan het Business Park Stein 167, ingeschreven bij de KvK onder nummer 86413678 (hierna te noemen: Exoile) en de wederpartij (hierna te noemen: de cliënt), voor zover van deze algemene voorwaarden niet separaat door Exoile en de cliënt schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien tussen Exoile en de cliënt een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Inspanning Exoile en de cliënt

 1. Exoile zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Exoile worden meegedeeld. De cliënt dient vooraf Exoile op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen. Exoile is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Exoile is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De cliënt dient zich te houden aan de persoonlijke hygiëneregels.
 4. Exoile heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Exoile dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk of nodig oordeelt.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Exoile melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Exoile het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen
 2. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd bij Exoile aankomt, kan Exoile de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Exoile mag indien de client later dan vijftien minuten aankomt de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.
 3. Exoile moet een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 4. Exoile en de cliënt hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 3 te houden, indien er sprake is van overmacht.

4. Privacy en persoonsgegevens

 1. De cliënt voorziet Exoile bij de eerste behandeling van alle (persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling door Exoile. De cliënt neemt voor de eerste behandeling kennis van de “Privacyverklaring van Exoile B.V.” en gaat hiermee akkoord.
 2. Exoile neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt niet op in een geautomatiseerd systeem.
 3. Exoile behandelt de vertrouwelijke (persoons)gegevens van de cliënt volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften.
 4. Exoile zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

5. Betaling

 1. Exoile vermeldt alle prijzen van de behandeling en de producten zichtbaar bij Exoile. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de behandeling en de eventuele producten, contant of middels pinbetaling te voldoen. Als de betaling niet contant of met pinbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door Exoile aangegeven IBAN-rekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente en de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten aan Exoile verschuldigd. De betaling via een factuur moet expliciet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 4. Enkel bij Exoile aangekochte cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel gebruikt worden. Cadeaubonnen zijn niet tegen contanten in te ruilen. De geldigheidsduur voor cadeaubonnen is maximaal twee jaar na datum uitgifte. Om een cadeaubon te kunnen verzilveren dient de cliënt telefonisch of per mail vooraf een afspraak te maken bij Exoile.

6. Geheimhouding

 1. Exoile verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt als zodanig is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Algemeen bekende informatie is nimmer vertrouwelijk.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Exoile verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

 1. Exoile is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Exoile is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over onder andere lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding.
 2. Exoile is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar Exoile
 3. Exoile is niet verantwoordelijk voor wat een cliënt en derden op sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Exoile. Exoile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door cliënten en derden. Exoile betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
 4. Exoile is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven door de cliënt van de “Instructie inzake Permanente Make-up (PMU)” en/of andere mondelinge en schriftelijke instructies van Exoile. De cliënt verklaart deze instructie(s) te hebben ontvangen en draagt zelf de verantwoording deze instructie(s) te lezen en correct na te leven. De cliënt verstrekt steeds voor de PMU behandeling aan Exoile het door hem ondertekende “Toestemmingsformulier voor de PMU behandeling”; de cliënt weet dat Exoile inzage aan de toezichthouders van de GGD en de NVWA en/of andere toezichthouders van de inhoud van dit formulier kan geven, als deze daarom vragen. Bij kinderen tot 16 jaar wordt door Exoile geen PMU gezet.
 5. Voor het geval dat Exoile aansprakelijk wordt bevonden, voor enige door de cliënt geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Exoile voor de desbetreffende behandeling en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht, minus de materiaalkosten.
 6. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Exoile ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 7. De aansprakelijkheid van Exoile is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Exoile in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

8. Beschadiging en diefstal

Exoile heeft het recht aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt.

9. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Exoile.
 2. Exoile zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Exoile de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt en onderbouwt.

10. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Exoile en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86413678 en zijn ook bij Exoile verkrijgbaar.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Exoile en/of de cliënt zullen pas een beroep op de rechter van de rechtbank Limburg doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Maak kennis met onze exclusieve studio en plan een afspraak in met onze experts